අන්තරේ හිටපු කැදවුම් කරු මහීල් බණ්ඩාරගේ අත ගනිමින් ඒ එඩිතර කෙල්ල ගයත්‍රී යුග දිවියට යයි.News

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *