රටම කැ@ළඹූ, පෙට්‍රල් පෙනහලුවලට ගොස් මි@ය ගියා කියූ වෛද්‍යවරයාගේ ම@රණය ගැන ම@රණ පරීක්ෂණයෙන් හෙලිවූ දේ

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *