මේ අර්බුධ අස්සේ අපේ සුපිරි කලාතරු ඔක්කොම ගියපු සුපිරි විවාහ මංගල්‍යයේ සොදුරු දසුන් මෙන්න

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *