පිලිපීනයේ ධනය සොරා කා බලයෙන් පහකල මාකෝස් පවුල නැවතත් බලය අල්ලයි | Marcos Family is back in power

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *