අරගලයෙන් පස්සේ ලෝක බලවතුන් ලංකාව ඉදිරියේ දණ නමයි.. බාබා වැන්ගාගේ සඵල වුනු අනාවැකිය.. | Baba Vanga

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *