ගැටලුවක් ඇතිවුණා ඒත් කතාකරලා විසදාගත්‍තා පවුල තුළ මම හොඳ තාත්තා කෙනෙක් වගේ සැමියෙක් Vishwa

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *