ඇසළ පුර පසළොස්වක පෝය දින සදහම් ප්‍රවර්ථනය සජීවීව බෙල්ලන්තර සිරි සදහම් ආශ්‍රමයේ සිට…2022

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *