උමංදාව ප්‍රහාරයේ පසුවිපරම – උමංදාව බෞද්ධ විශ්ව ගම්මානයේ දී 2022-05-21 පැවති සදහම් දෙසුම

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *