පොඩිම කාලේ වුනත් මට ආදරේ ඇතිවෙලා තියනවා හැබැයි ඒ ඇත්තටම ආදරේ කියල මම හිතන්නේ නෑ – Vishmi Gamage

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published.