පාලකයෝ ඇත්ත ප්‍රශ්නය මිනිස්සුන්ට කියන් නෑ.සුරංගනා ලෝක මවනවා – තුෂාන් ගුණවර්ධන- Truth with Chamuditha

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published.