“පලවෙනි දවසෙම තමන්ගේ ගෑනිව රැක ගන්න බැරි වුනු ත-මුසෙට කොහොමද මම මගේ දුවව භාර දෙන්නේ”

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *