විවාහ ජීවිතේ ගැන බොරු කියන්න මට බෑIදුවට සතුටින් සමුදෙන්න පුලුවන් වුණොත් මට ඒ ඇති||

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published.