නාඩගම්කාරයො ඉවරවුනු විදිය පිටපත් රචක සද්ධාමංගල හදිසියේ ලිපියකින් පිලිතුරුදෙයි || Nadagamkarayo 400

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *