බෙල්ලෙ විතරක් කහ පාට පටියක් බැඳගෙන, විවාහ වෙලා දරුවන් පවා ඉන්නවා | Koralayagama Saranathissa Thero

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *