පාඨලී සහ ජනාධිපති අතර හමුවක් සාකච්ඡාව මොකද වුණේ ?

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *