ගෝඨාගේ ඇඳේ නිදාගත්ත මේ අය අත්අඩංගුවට ගන්නේ නැද්ද ? – Wasantha Samarasinghe

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *