එංගලන්ත ත්‍රස්තයෝ තාමත් මගේ දුව හිරකරගෙන.මගේ ඉස්සරහා දරුවා දූෂණය කලා. Truth with Chamuditha

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *