අද දින උදාවන ප්‍රභල ග්‍රහ මාරුව ලග්න හතරකට බඹරෙ වැල්ලෙත් කැරකෙයි| Mars Transit By Rukshan Jayasekara

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *