ගෝටට ආයි මේ රටේ ජීවත් වෙන්න බැහැචීචීටත් ඊයේ හු කියලා නේද? මට දුන්නොත් මේ රට මම හදනවා

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *