නාපොලි කියන්නෙ යුරෝපෙම තියෙන වෙනස්ම නගරය. ඔන්න අපි ආවා ඔයාලට පෙන්නන්න

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *