ළමයෙකුත් ඉදන් අසේකාගේ විවාහයේදී දෙවනි මනාලියකට ගිය දිනක්ෂිට මිනිස්සු කිව්ව කතාවලට සැර පිලිතුරක්

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *