අපි රට වෙනුවෙන් සියළු දේ කරනවා. ඒත් අපිට තනි අතින් අප්පොඩි ගහන්න බෑ. අපිට රනිල්ගේ අත අපිට දෙන්න

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *