ජනපති මන්දිරයට ඇතුළු වූ වරදට CiD ට කැදවූ සුපිරි පිහිනුම් ක්‍රීඩක ජූලියන් බෝලිං මාධයට කියපු කතාව

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *