මැදපෙරදිග රැකියාවට ගොස් ලංකාවට එද්දී නාඳුනන කෙනෙක්ට දරුවා දීලා පැන ගිය හේතුව මව පොලිසියට හෙලිකරයි

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *