ලංකාවට පැමිණි ගෝඨාභය හිරේ දාන්න අරගලකරුවන් අධිකරණයට යයි – Nagananda

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *