කාන්තාවකට සහ පිරිමියෙකුට මේ ලෝකයේ ඇතිවිය හැකි දරුණුම හිත් වේදනාව | Koralayagama Saranathissa Thero

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *