හම්බකරන් කන්න දෙන්නේ නැති ආණ්ඩුවෙන් අපි අද ආවා ඉල්ලන් කන්න. බලශක්ති අමාත්‍යංශය ඉදිරිපිට විරෝධතාවය

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *