“ඉස්කෝලවල ළමයින්ට බෙදපු හාල් බල්ලෙකුටවත් කන්න බෑ”

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published.