“ගෙවන්න බැරි නිසා අපි විදුලිබිල ගෙවන්නේ නෑ”

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published.