පුදුම ආදරයක්! මාධ්‍යත් රන්ජන්ගෙන් පැනපැන ප්‍රශ්න අහයි.ගම්පහින් ඉල්ලන එක ගැන රනජන් කියපු අලුත් කතාව.

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published.