ජාතික සභාව යනු අටවන ජනාධිපතිගේ තවත් ඇටවිල්ලක්

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published.