රටේ හැදෙන දෙයක් කන්නේ නැතුව පාන් ගෙඩියටයි පරිප්පු හොද්දටයි පුරුදු වුණු මිනිස්සු එක්ක මේ රට හදන්න බෑ

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published.