මන්දබුද්ධිකයෝ ඇමතිලා කරල අපේ රට විනාශ කලා.මුන් අපෙන් ජීවත් වෙන හිඟන්නෝ චමුදිත. Truth with Chamuditha

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *