ජවිපේ නායකයන්ගේ ළමයි ගෙදර තියල රටේ ළමයි පාරට ඇදල දාන්නේ ඇයි. – Truth with Chamuditha

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *