කෝටි ගානක් හොරා කාපු බාල බොරතෙල් ඩීල් එක බලයක් නැති කපුටන්ගේ වැඩක්. – Truth with Chamuditha

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *