පොලිසිය කොල්ලකරුවන්ට තැබූ වෙඩීල්ල වැදී මීයගිය අහිංසකාවියගේ මව කඳුලු සලමින් කිව්ව කතාව මෙන්න බලන්නකෝ

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *