ගෝඨාභය වැඩ කළේ අන්ධයෙක් වගේ කියන එක ඇස් පේන්නැති අපිට කරන අපහාසයක්. C N B

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *