බලපිටිය බ්‍රාහ්මණවත්ත ශ්‍රී විජයාරාමාධිපති සමිත තිස්ස හාමුදුරුවන්ගේ 49 ජන්ම දිනය සැමරුම් ධර්ම දේශනාව

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *