කැලණිය රෝහණ විහාරයේ අභිනවයෙන් ඉදිකල රෝහණ මහා සෑය විවෘත කිරීමේ උත්සවයේ කාගම හිමියන් කල ධර්ම දේශනාව

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *