මෙහෙම මුවෙක් උපදින්නේ වසර දස දහස් ගණනකට එක වතාවයි.

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *