නොසිතූ වේලාවන්හීදී හමුවූ කිසිවෙකු දකින්නට බලාපොරොත්තු නොවූ දේවල්.

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *