මෙම බල්ලා හැමදාම මේ කානුව දිහාම බලාගෙන හිටියා, පසුව එය විවුර්ත කල විට දුටු දෙයින් සැවොම පුදුමවුනා.

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *