කර්මය ක්ෂණිකව විපාක දුන් අවස්තාවන් කැමරාවන්හී පටිගතවී තිබුණු හැටි.

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *