මාකදුරේ මදූෂ්ව ඇල්ලුවේ අපි නෙවෙයි. තෑගි ගන්නනම් DIG ලත් පෝලීමේ ගියා. – Truth with Chamuditha

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *