තිලිණි ප්‍රියමාලී අසාද් සාලීගේ අනියම් බිරිදක්. බොරැල්ල සිරිසුමනත් ගේමට ඉන්නවා -Truth with Chamuditha

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *