තිලිණි ප්‍රියමාලී ශිරන්තිට කෝල් කලේ මගේ ඉස්සරහ.තෙල් ගේන්න මගෙන් සල්ලි ගත්තේ, .-Truth with Chamuditha

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *