ඉංග්‍රීසි වචනයක් බැරි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෝ ඉංග්‍රීසියෙන් කතාකරන්නේ අපි නිසා. – Truth with Chamuditha

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *