“ලේ බේරෙන බල්ලෙකු ගේ හිසක් මගේ ගෙදර ගේට්ටුවේ ගැහැව්වා” බ්‍රිටෝ ප්‍රනාන්දු.

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *