2022-04-04 කුලි/ දණ්ඩගමුව පුරාණ විහාරස්ථානයේ පැවැති ධර්ම දේශනාව – මට පුළුවන් උනානම් පුතා මම මේ දැන්.

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *