2022-05-19 කුලියාපිටිය ඒන්.ඒම්. කරුණාරත්න මහතා‌ට පිං පිණීස ධර්ම දේශනාව අතිපූජ්‍ය කාගම සිරිනන්ද හිමි

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *